ԱՆՏԻ

ԱՆՏԻ
I. (-) NBH 1-0246 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c մ. ԱՆՏԻ εὕθεν, ἑντεῦθεν, ἑκεῖθεν inde գրի եւ ԱՆԴԻ. Յայնմ տեղւոջէ կամ կողմանէ. անկէ, անկից. ... *Անտի բաժանի: Գնաց անտի: Աստի եւ անտի: Անտի աղաղակ քաղաքին, եւ աստի զօրացն: Անտի այսր. եւ այլն: ԱՆՏԻ ԵՒ ԱՅՍՐ. ԱՆՏԻ ՅԱՌԱՋ. Տե՛ս ʼի բառսն ԱՅՍՐ, ՅԱՌԱՋ: նխ. ԱՆՏԻ. նխ. Յայնմ կողմանէ. յայնկոյս. անդր քան. ... *Նստան նոքա անտի աղբերն գաբաւոնի, եւ սոքա աստի. ՟Բ. Թագ. ՟Բ. 13: *Անտի քան զջրհորն. Թուոց. ՟Ի՟Ա. 16: *Աստի եւ անտի եփրատայ. Խոր. ՟Բ. 76: ԱՆՏԻ. Յայնմ բանէ. յայնմ ժամանակէ. վասն այն. քան զայն. եւ այլն. ... *Որդի մարդոյ անտի յարաժամ կոչէ ʼի վերայ իւր. վասն զի աստուծոյ (որդի) սեպհական է նա. Զքր. կթ.: *Յիմար կուսանքն անտի եւեթ կորեան, զի զիւղն ողորմութեան ընդ իւրեանս ոչ բարձին. Սարգ. յկ. ՟Զ: *Անտի անդր նոր երկինք, եւ նոր երկիր լինինʼʼ. այսինքն յայնմհետէ, այնուհետեւ. λοιπόν in posterum Կոչ. ՟Ժ՟Զ: ԱՆՏԻ. իբր դերանուն՝ Յայնմանէ՝ պարզապէս. *Յորմէ պատուիրեցի քեզ անտի եւեթ չուտել. Ծն. ՟Գ. 11: *Անտի իսկ (այսինքն յայնմ իւղոյ) օծանէին. Ագաթ.: *Զչարեաց սկիզբն անտի (ʼի նիւթոյ) կարծեցին. Եզնիկ.: *Ունիցի ինչ անտի (ʼի մարմնոյ սրբոցն). Փարպ.: ԱՆՏԻ. իբր յօդ, Ն. կամ Յայնմանէ. առընթեր գոյականաց. *Ի ծառոյ անտի: Ի տեղւոջէ անտի: Ի լեռնէ անտի եւ այլն: Յիւրմէ անտի փառացն: Ի նոցա անտի յուսոյն: Ի նոցունց դից անտի: Ի հեթանոսական ուսմանց անտի: Կոչէր ʼի ձկնորսութենէ անտի. Յճխ.: Ագաթ.: *Դաւաճանեալ ʼի դիւէ անտի: Յիսկզբանց անտի կալոյ յաթոռ հայրապետութեան. Յհ. կթ.: ա. գ. ԱՆՏԻ, իք, ից, իօք. ա. գ. ὀ, ἠ, τὸ ἑκεῖθεν qui, quae quod inde, ibi, futurus, -a, -um Որ ինչ է անդ կամ անդանօր. այսինքն հանդերձեալն. ... *Ընկեսցո՛ւք զաստի ճոխութիւնս, զի անտիօքն (անդիօքն) փարթամասցուք. Ածաբ. աղք.: *Խնդրեսցուք զանտի զհանգիստն. Յճխ. ՟Ժ՟Զ: *Ես ոչ վասն աստի կենացս եղէ աստուածասէր, այլ վասն անտի. Վանակ. յոբ.: *Երկրաւս զերկինս գործեցեր, եւ շահեցար զաստիսս եւ զանտիսն: Զիա՞րդ ակն ունիմք զաստիս վայելել, եւ զանտիսն առնուլ. Խոսր.: *Զանտիսն իմաստասիրեաց. Մագ. ՟Կ՟Զ: *Արտասուելովն փրկիմք յանտիցն. Վրդն. սղ.: Ստէպ եւս ասի. *Յանտի տանջանաց: Յանտի կեանս: Զանտի լուսաւորութիւնն. եւ այլն: *Յանդին իմոց բարեաց մի՛ ճաշակեսցես. Վրք. հց. ՟Թ: Մերթ՝ Որ ինչ է անդ կամ յայնմ տեղւոջ. ... *Զծովու եւ զցամաքի գեղեցկօրէն խառնէին բարեփառութիւն, զանտիսն ʼի քաղաք տանել, եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել. Պիտ.: Եւ երբեմն՝ Որ ինչ անտի կամ յայնմ իրէ լինիցի. *Սկսաւ ասել վասն ընչից, եւ չստանալոյ կարասի, յայտ արարեալ զանտի վնասն, եւ զաստի օգուտ. Ոսկ. մ. ՟Բ. 20: II. ԱՆՏԻ 2 (տիոյ, ոց) NBH 1-0246 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 11c ա. ԱՆՏԻ. որ եւ ԱՆՏԻԱԿԱՆ. Պակաս ʼի տիոց. անկատար հասակաւ. եւ Տհաս. եւ Կարճեալ ʼի կենաց աշխարհի. *Կոյսք զանկատար յոյսս աշխարէին, եւ պատանեակք զանտիս հասակսն. Փիլ. յովն.: *Ազոխիցն անտիոցն. Մագ. ՟Ժ՟Զ: *Եթաց զնետս իւր ʼի վերայ թշնամեացն, անտի (կամ անտիս) արար զամպարիշտսն բարկութեամբ. Ճ. ՟Բ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆՏԻ" в других словарях:

  • ԱՍՏԻ — I. ( ) NBH 1 0318 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 14c մ. ἕνθεν, ἑντεῦθεν hinc Յայսմ տեղւոջէ.ʼի տեղւոջէս յայսմանէ. եւ յայսմ բանէ. աստից, ասկից, ասկէ, սկից, հոսկից. ... *Աստի առ ձեզ անցանել: Բարձին աստի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՐՁԱԿԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0365 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. λύω, ἁπολύω solvo, absolvo որ եւ ԱՐՁԱԿՈՒՄ, կի. Արձակ առնել կամ թողուլ. լուծանել զկապեալն, կամ զկապանս. ʼի բաց քակել. ազատել. ներել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԵՌՆ — (ռին, ձեռք, ռաց.) NBH 2 0151 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. χείρ manus. Եզր բազկի ʼի դաստակէ ցծայրս մատանց. թաթ ձեռաց. ափ. բուռն. գործարան շօշափելոյ՝ ըմբռնելոյ, եւ գործելոյ: Նմանութեամբ, Գործի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒՍՏԻ — ( ) NBH 2 0557 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c մ. ՈՒՍՏԻ՞. πόθεν; unde? Յորմէ՞ տեղւոջէ. եւս եւ յումմէ՞. յորո՞ց իրաց. յի՞նչ պատճառաց. ուսկի՞ց, ուսկէ՞ .... *Մկրտութիւնն յովհաննու ուստի՞ էր, յերկնի՞ց, եթէ ի մարդկանէ: Սմա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՆ — (այնր, այնմ, յայնմ, այնու, այնք, այնց. կամ այնորիկ, այնմիկ, յայնմանէ, այնուիկ, այնոքիկ, այնոցիկ, յայնցանէ, այնոքիւք.) NBH 1 0091 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c դեր. ցուց. ա. Որ ինչ հեռագոյն է …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԹԱՒԱԼԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0800 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ն. κυλέω, κατακυλέω, προσκυλέω verso, roto, volvo, voluto, advolvo ἁποκυλέω devolvo, volvendo amoveo Թաւալ տալ. թաւալել. տապալել. հոլովել. գլել, գլորել. (յն. գիլէ՛օ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ — (վրդեան, դեամբ, եանց. կամ վրդի, դէ, դով, ոց.) NBH 1 0838 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. λαός populus. Ժողով մարդկան. բազմութիւն ʼի քաղաքի, ʼի գաւառի, ʼի տէրութեան. ազգ. ազգք եւ ազինք. միլլէթ, հալգ. *Խոսեցաւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐՃԱՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 1137 Chronological Sequence: Unknown date ա. Սեպհական թլփատելոց կամ թլփատութեան. եւ Թլփատեալն՝ իբր պոչատ. *Զգոյշ եղերուք ʼի շանց անտի, եւ ʼի կրճատական պարծանաց անտի. Ոսկ. ի քանան.: *Իսկ առ կրճատականսն՝ որ ʼի թլփատութեան անտի են,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՈՅԱՆ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0015 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c ԱԽՈՅԱՆ ԱԽՈՅԵԱՆ. πρόμαχος, προμαχητής , ἰππαρχίς, ἁριστεύς antesignatus, propugnator, omnium fortissimus Յառաջամարտիկ բանակին խաղացեալ ընդդէմ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՄԲՈԽ — (ի կամ ոյ, ից.) NBH 1 0056 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c գ. ὅχλος, δῆμος turba, populus Համօրէն խումբ ռամկին. Ժողով խառնիճաղանջից. բազմութիւն մարդկան կամ զօրաց. ժողովուրդ. ... *Ամբոխն սաստեաց նոցա: Ել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»