ԱՍՏՈՒԱԾ

ԱՍՏՈՒԱԾ
(տուծոյ.) NBH 1-0320 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. θεός deus (իբր Հաստիչ, կամ աստ՝ եւ յաստիս ածօղ, այս ինքն գոյացուցիչ, արարիչ, ստեղծիչ. որպէս ստուգաբանի ʼի բազմաց. տե՛ս Առ որս. ՟Ե. ըստ հյ. թրգ: Խոսր.: Նար.: Լմբ.: Սկեւռ.: Վահր.: եւ կամ կրաւորաբար, Աստոյ, աստեւոր, հաստատուն, անշարժ, անփոփոխ, հզօր, եւ այլն:) Սեպհականեալ կոչումն անեղ եւ հարկաւոր էակի՝ էացուցչի ամենայն էից. որ եւ ասի Որ էն. Է. Տէր. մի միայն բարի, ճշմարիտ, ամենակալ, ամենատէր եւ այլն. վասն որոյ եւ ըստ ինքեան եզակի եւեթ ասի Աստուած. .... եբր. եահ, էօվա, էլօհիմ որ է յոգնական ʼի նշանակ պատուոյ. ատօնա եւն. *Ի սկզբանէ արար աստուած զերկինեւ զերկիր: Եւ ասաց աստուած, եղիցի լոյս: Եւ ասէ տէր աստուած: Տերն Ատուածոյ երկրի պագցես. եւ այլն: Կամ *Բանն էր առ աստուած, եւ աստուած էր բանն. եւ այլն: *Աստուած անունն արարչական է, որ զնախախնամելն յայտ առնէ ըստ փիլոնի. եւ առ մեզ ստուգաբանի, թէ աստ էած զմեզ. Ի Գիրս խոսը: *Եբրայեցին այլ եւ այլ անուամբք կոչէ զաստուած. մերթ էլ կոչէ զնա, եւ մերթ՝ յահ (այս ինքն եահ). եւ մերթ ադոնայի (ատօնայի). եւ մերթ եղուիմ (կամ էլօհիմ). Կիւրղ. ծն.: ԱՍՏՈՒԱԾ, եւ ԱՍՏՈՒԱԾՔ, ատուածոց, կամ աստուածոց. ասին պիտակաբար՝ երբեմն Հրեշտակք, եւ մարդիկ՝ իբր առաւել հաղորդեալք ձրից բնութեան եւ շնորհաց առ յատուածոյ. *Երեւեցաւ նմա աստուած առ կաղնեաւն մամբրէի. Ծն. ՟Ժ՟Ը 1. որ եւ զկնի կոչին Երեք արք, եւ ապա Երկու հրեշտակք եւ այլն. որպէս եւ Ել. ՟Գ 2. նախ կոչի Հրեշտակ, եւ ապա տէր, աստուած, եւ այլն. զի ʼի դիմաց Ատուածոյ երեւէին հրեշտակք: Իսկ Ել. ՟Է 1. ասի վասն Մովսեսի. *Ետու զքեզ աստուած փարաւոնիʼʼ: Այլ Ել. ՟Ի՟Բ 28. *Զաստուածս քո մի՛ բամբասիցեսʼʼ. եւ Սղ. ՟Ձ՟Ա. *Աստուած եկաց ʼի ժողովս աստուածոց (կամ ատուածոց)ʼʼ. իմա՛ զդատաւորս, եւ զայլ իշխանս: *Ած՝ ոչ մարդկան միայն, այլեւ ատուածոց է (ատուածոց), եւ իշխան՝ ոչ միայն գեղջկաց, այլեւ իշխանաց. Փիլ. բագն.: *Աստուած կոչէ աստուածաբանութիւն զերկնայինսն եւ գերագոյն քան զմեզ էութիւնս, եւ առ ʼի մէնջ աստուածասէրս, եւ սրբազան արս. Դիոն. ՟Ժ՟Բ: *Զի որդիք Ատուածոյ լիցուք, եւ աստուածք սիրով. Յճխ. ՟Բ: Տե՛ս եւ Նար. ՟Խ՟Զ. ՟Ծ՟Ը. ՟Հ՟Ե: Շ. ընդհ.: Լմբ. սղ. եւ այլն: Եւ շատ եւս՝ Դիք. չաստուածք եւ չաստուածուհիք. սուտ եւ առասպելեալ աստուածք հեթանոսաց, եւ արձանք նոցա, որ եւ ԿՈՒՌՔ. Տե՛ս Իմ. ՟Ժ՟Գ 2. 10: Ծն. ՟Լ՟Ա 30: ՟Լ՟Է 2: ՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ը 27. 29. եւ այլն: Իսկ Գծ. ՟Ժ՟Թ. 27. 37: *Զմեծին Ատուածոյ արտեմեայ: Հայհոյիչս Ատուածոյ մերոյʼʼ. յն. θεά այսինքն աստուածուհի *Վասն դիցն թէ ասես, զոր կոչես դու աստուածս, ստոյգ իսկ են հաստուածք. վասն զի հաստեալք են ʼի մարդկանէ. Ագաթ.: *Յաղագս ատուածոցն պատուոյ ասացեալքս բաւական են .. Յաղագս ատուածոցն իսկ, եւ այնոցիկ՝ որ յետ ատուածոցն են. Պղատ. օրին. ՟Դ: ՏԷՐ ԱՍՏՈՒԱԾ. Տ՛ես ʼի բառն ՏԷՐ: Ասի եւ իբր ռամկական միջարկութիւն ʼի զարմանալի. *Տէ՛ր աստուած, եթէ զի՛նչ նման է մարդս այս տեառն պետրոսի մաքսաւորին. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: գ. ԱՍՏՈՒԾՈՅՆ ծոյքն. գ. Հոլովականն բառիս Աստուած. իբր Այն ինչ իրք՝ որ Ատուածոյ անկ են. *Տո՛ւք զկայսեր, եւ զԱտուածոյ՝ Ատուածոյ: Ոչ խորհիս դու զԱտուածոյսն, այլ զմարդկանն: Նոյնպէս եւ ոչ զայսինքսն ոք գիտէ, եթէ ոչ հոգին Ատուածոյ. եւ այլն: *Նոցաբանքն այսչափ ինչ. իսկ ատուածոյքն խափանչք էին ասենայն խորհրդոց նոցա. Ոսկ. ես.: ԱՍՏՈՒԾՈՎ. իբր Մակբայ հաստատութեան կամ երդման. երդուեալ յաստուած. աստուած վկայ լիցի. ... *Տամ ձեռագիր ատուածով, որ ոչ ընդդիմանամ. Եւ այս վասն սորին այսքան շատասցի յուղիղ մտաց, ատուածով՝ որ զսիրտս եւ զերիկամունս քննէ. Շ. թղթ.: *Ատուածով՝ տէրն պետրոս է նա. Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ: ԱՍՏՈՒԱԾՈՎՔՆ. այսինքն Երդնում կամ երդուեալ ʼի դիս. *Աստուածովքն, զի ʼի կարգի ետուր ղպատասխանսդ: Աստուածովքն, զի վայե՛լ է քեզ անուրդ. ՃՃ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՍՏՈՒԱԾ" в других словарях:

  • Է — I. (էի. մանաւանդ էն կամ էնն, էին, զէն, յէէն.) NBH 1 0758 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ὥν ens, qui est, deus Որ էն. Աստուած. ինքնագոյակ անեղ. Էակ ըստ ինքեան՝ առաջին եւ հարկաւոր, որոյ ելն եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0327 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 8c, 10c չ. θεούμαι deificor Աստուած կամ իբրեւ զԱստուածանման լինել: Ասի զսատանայէ եւ զնախաստեղծից ʼի կարգի փառասիրութեան. *Սատանայ՝ որ աստուածանալն կամեցաւ. Յճխ. ՟Ե …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՅՑ — ( ) NBH 1 0099 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. (լծ. հայեացք. ա՛չս, ակն. եւ հայց). դիտողութիւն եւ խուզարկութիւն լաւաց եւ վատթարաց, լաւութեան կամ կարօտութեան, եւ յանցաւորութեան. տեսչութիւն, խնամ. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՏԷՐ — (տեառն, տերամբ. տեարք, տերանց կամ տեարց.) NBH 2 0872 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c գ. κύριος dominus. Իշխան ʼի վերայ ծառայից եւ հպատակաց, եւ սեպհական ընչից. պէտ եւ գլուխ ազգի եւ երկրի՝ մարմնաւոր կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՍՐՏԱԳԷՏ — (գիտի.) NBH 2 0763 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c գ. καρδιογνώστης qui corda novit, scrutator animi. Գիտակ սրտի. քննիչ գաղտնեաց սրտի. ծածկագէտն աստուած. *Դու տէր սրտագէտ ամենայնի: Սրտագէտն աստուած վկայեաց. Գծ. ՟Ա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՆԵՂ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 0138 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ա.գ. Որ չէ եղական, այլ՝ ինքնագոյ, որ էն. Աստուած, եւ աստուծոյքն. ἁγένητος . որ գրի եւ ἁγέννητος (որ է անծին). non factus, increatus ... *Անեղն եւ մշտնջենաւորն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱՍՏՈՒԱԾԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0331 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c ն. θεόω deifico Աստուած առնել կամ կացուցանել. տալ աստուածանալ հոգեւորապէս. աստուածանման գործել. սրբել. *Աստուածային հաղորդութիւն աստուածացուցանելով… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱՐԵՐԱՐ — (ի, աց.) NBH 1 457 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c ա.գ. εὑεργέτης, εὑεργετήσας, ἁγαθοποιῶν, ἁγαθός benefactor, benemeritus, bonus Արարօղ զբարիս. բարի եւ բարեսէր եւ բարեգործ առ այլս. մարդասէր եւ երախտաւոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԼՈՅՍ — (լուսոյ, ով, ոյսք.) NBH 1 0892 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c (լտ. լո՛ւքս. յն. ֆօ՛ս, որպէս թէ բոց. դաղմ. լուչ. Ճառագայթ.) φῶς, φωτισμός, φέγγος lux, lumen, illuminatio. Տարր հրեղէն եւ պայծառ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»