ՊԷՏՔ

ՊԷՏՔ
((պիտոյից), զպէտս, պիտօք.) NBH 2-0647 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. χρεία, χρῆμα, χρῆσις , ἁσχολία necessitas, indigentia, negotium, sus, vacatio τὸ χρείσιμον, δέοντα utile, debita, necessaria. Որ ինչ պիտի կամ պիտոյ լինի, պիտանի գտանի իրք կարեւորք կենաց. եւ ʼի կիր արկանելիք կարիք. տես եւ ՊԻՏՈՅՔ. Պիտանաւորութիւն, պետք եղած բանը, պիտոյքը. ... *Յաւուրն վերերորդի ժողովեցին զպէտսն կրկին: Զպետսն իմ եւ որոց ընդ իսն էին՝ պաշտեցին ձեռքս այս: Զպէտս իմ ետուք բերել. Ել. ՟Ծ՟Զ. 22: Գործ. ՟Ի. 34: Փիլիպ. ՟Դ. 16: *Տայցէք ոչ նոցա զպէտս մարմնոյ. Յկ. ՟Բ. 16: *Որ ինչ մի անգամ պէտք էին իւրեանց հաստատութեան: Զամբոխն ժողավեալ յիւրաքանչիւր պէտս հրաման տուեալ ցրուէին. ՟Ա. Մակ. ՟Ծ՟Դ. 34: ՟Գ. Մակ. ՟Է. 19: *Ի պէտս սրբոց հաղորդեցուք. Հռ. ՟Ծ՟Բ. 13: *Որոց պէտք էին բժշկութեան, բժշկէրʼʼ . յն. զունողսն զպէտս. Ղկ. ՟Թ. 11: *Մի բանակռիւ լինել յոչինչ պէտս ʼի կործանումն լսողաց. ՟Բ. Տիմ. ՟Բ. 14: *Յի՞իչ պէտս մեր եւ զկարիս. Ժմ.: Եւ ʼի նոցանէ ըստ իւրաքանչիւր ումեք են պէտքն Իմ. ՟Ծ՟Է. 7: *Փոխանակեցին զպէտս բնականս ʼի պետս անբնականս. Հռ. ՟Ա. 26: *Իրքն՝ չարք յայնժամ լինին, յորժամ պէտքն օրինօք ոչ վճարեսցին. Եզնիկ.: *Ծննդեան եւ մահու յաստուծոյ պէտս ընկալեալ. Փիլ. բագն.: *Գործ աստուծոյ ոչ միայն յիւրմէ զպարգեւս շնորհէ, այլ զմեր չարութիւնն ʼի բարւոք պէտս դարձուցանէ. Սեբեր. ՟Ը: *Լնու զպէտս պիտոյից ամենայն արարածոց. Յճխ. ՟Դ: ՊԷՏՔ. ἁποχώρησις secessus. Կարիք մարմնոյ, թափումն աւելորդաց. հարկաւորութիւն. ... *Գուցէ յաթոռն նստիցի ʼի պէտս ʼի սենեկին. Դատ. ՟Գ. 24: *Եհաս նմա պետք մարմնոյն արտաքին: Եմուտ ʼի վճարել զպէտս մարմնոյն. Ոսկիփոր.: Եւ մերթ՝ Արտաքնոց. *Եկն եւ ասէ ցծերն. յելս պիտոյիցն է. Վրք. հց. ձ. ՊԵՏՔ ՅԱՆՁԻՆ ՈՒՆԵԼ. Պէտ առնել. հոգալ. *Զորոց եւ ոչ մի ոք ʼի նոցանէ պետք յանձին կալաւ մատենադրել. Խոր. ՟Ա. 2: ՊԷՏՍ ՈՒՆԵԼ (զիմեքէ) Պահանջել. խնդրել. էտեւէ ըլլալ. *Եթէ զինէն ունիք պէտս, ահա ես ինձէն մատնիմ. թոյլ տուք գոցա երթալ. Բրսղ. մրկ.: ՊԷՏՍ ՈՒՆԻԼ. ըստ յն. ոճոյ. որ ʼի մեզ ասի, Ինձ պիտոյ է. Ես պէտս ունիմ ʼի քէն մկրտիլ, եւ դու առ իս գաս. Ժմ. յն.: ԶՊԷՏՍ ՀՈԳՒՈՅՆ ՀԱՏՈՒՑԱՆԵԼ, կամ ՎՃԱՐԵԼ ՏԵԱՌՆ. որպէս Աւանդել զոգին: Վրք. հց. ՟Իղ: ՊԷՏՍ ԱՌՆԵԼ. ՊԻՏՕՔ ՎԱՐԻԼ. χρείομαι utor, usurpo. Ի կիր արկանել. վարել որպէս պիտանի. Պէտս հաստատուն եւ զգոյշ զտաճարն արարեալ, զասացեալ քաղաքս (ապաստանի) արձան արար տաճար երկրորդ. Փիլ. քհ. ՟Ծ՟Բ: *Մի եղելոյ հինգերորդ բաղկացութեանն՝ առ ամենայն. (աշխարհ՝) աստուած սորա պիտօքն վարիւրʼʼ . այսինքն զաս ʼի պէտս վարէր, ʼի կիր արկանէր. Պղատ. տիմ.: ՊԷՏՔ ԵՆ. ՉԵՆ ՊԵՏՔ. χρή, δεῖ opus est, necesse est. Գոյ կամ չիք պիտանաւորութիւն, հարկ. պիտոյ է, պիտի. չէ պիտոյ. պետք է. ... *Ո՞ր պետք էին պահելոյ մարմնաւորապէս՝ որք բանիւք էին սրբեալ. Առ որս. ՟Է: *Հաւատոց պէտք են: Բազում զգուշութեան պէտք են. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 26: եւ Ոսկ. մտթ.: *Երկուց պէտք են աստծոյ շնորհին, եւ մեր յոժարութեան. Մխ. Էրէմ: Չեն ինչ պէտք բազում բանից. Եւս. քր. ՟Ա: ՊԷՏՔ է, Ի ՊԷՏՔ Է, Ի ՊԵՏՍ Է. Նոյն ըստ վ.: *Յառաքինութեան ընդունելութիւն եւ ʼի վար պիտոյից՝ միոյ է պէտք, խորհրդոյ. Փիլ. այլաբ.: *Անցաւոր կենացս ʼի պետք է գործակալութեան. Վրդն. ղեւտ.: *Ասի, որպէս լուլայ ʼի հակառակաց անտի, եթէ չէ ինչ ʼի պէտս. Շ. թղթ.: ՊԷՏՍ. որպէս Պէտք. պիտանաւորութիւն. *ի սոցանէ որչափ պէտսն է. Պղատ. օրին. ՟Է: *Իբրեւ ետես դեւն զմանուկն, ասէ եթէ դու աստ գոլով, իմ պէտս ոչ գոյ. Վրք. հց. ՟Ղ: Ի ՊԷՏՍ. եւ ԱՌ Ի ՊԷՏՍ. Վասն պիտոյից. ըստ պատշաճի եւ ըստ պահանջելոյ իրաց. յաղագս. ʼի սակս. *Նա անուանեցաւ առ ʼի պէտս ժամանակին. եւ դուք ճշմարիտ ծնունդք սուրբ հոգւոյն. Եղիշ. ՟Է: ՊԷՏՔ. (ʼի հոլովականն՝ Պիտոյից). յն. խռի՛ա. χρεία . ըստ ճարտասանից է Վճռական առած պիտանի, կամ ործն հետեւելի. զորմէ ճառէ բովանդակ մատեանն մովսեսի քերթողի՝ անուանեալ Պիտոյից, սկիզբն առնելով այսպէս. *Պետք են բացայիշատակք համառօտ քաջադիպութեամբ ʼի դէմս ինչ վերաբերեալ. եւ ասացեալ է այսպէս, յորոց եկաց կենցաղոյս օգտակարագոյնն ... Պիտոյիցս ոմանք են բանականք, եւ ոմանք գործականք ... Արդ զանազանութիւն այս է պիտոյից. եւ այլն:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "ՊԷՏՔ" в других словарях:

  • ՊԻՏՈՅ — ( ) NBH 2 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 11c, 13c ա. (ʼի սեռական է բառիս Պէտ). δέον, χρήσιμος, ἑπίκαιρος , ἑπιβάλλω necessarius, utilis, opportunus, debitus, a, um. կամ բայիւ χρῄζω, χράομαι, χρείαν ἕχω …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՆՊԱՍՏ — (ի, ից.) NBH 2 0453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. (լծ. ապաստան, եւ հուպ աստ). σύμβλημα (հանգանակ). commissio χρεία (պէտք). opus ἑπιτήδευμα studium, diligentia. եւ բայիւ παρέχω (լծ. պարգեւել).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԺԱՄԱՆԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0827 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ԺԱՄԱՆԱԿ καιρός, χρόνος tempus որ եւ ԱՄԱՆԱԿ. Չափ շարժման լուսաւորաց. տեւողութիւն փոփոխելի իրաց՝ բաժանելի ʼի վայրկեանս, ʼի ժամս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՐԻՔ — (րեաց, րեօք.) NBH 1 1069 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος, πάθη, πάθημα passio, adfectio, adflictio, morbus corporis vel animi. Կիրք մարմնոյ եւ հոգւոյ. ախտ. զգածմունք. չարիք.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀԱՐԿԱՒՈՐ — (ի, աց.) NBH 2 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c ա. ἁναγκαῖος necessarius. Ուր գոյ հարկ անհրաժեշտ, կամ բռնադատութիւն ինչ, կամ պէտք կարեաց. հարկեցուցիչ. կարեւոր. պիտանացու. անցաւոր. եւ Բնաւորական. ... *Ի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՏԻՄ — (Պիտեր, պիտեցաւ, պիտեսցի, պիտիցի, տեցեալ, տելի.) NBH 2 0651 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c, 13c դիմազ. ՊԻՏԻ. χρή, δεῖ portet, opus est. Պէտք են. պիտոյ է. պարտ է. արժան է. պարտի. պետք է. ... *Ոչ պիտի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԻՏՈՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 2 0652 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c չ. δεῖ, χρή opus est. Պիտոյ լինել. պիտի. պէտք եղեն. տե՛ս եւ ՊԻՏԱՆԱՆԱԼ. պէտք ըլլալ. ... *Եւ բնութեանցն երկուց երկու անուանք պիտոյանան: Ըստ մեծի վնասուցն եւ մեծ ջանք …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՑԱՅԳՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0907 Chronological Sequence: Early classical գ. νύξ nox νυκτερινός nocturnus. Ցայգ. գիշերային ժամանակ. գիշեր. եւ Եղեալն ʼի գիշերի. *Այն՝ որ չիցէ սուրբ ʼի ցարդութեան բղխմանէ. Օր. ՟Ի՟Գ. 10. յն. ʼի բղխմանէ գիշերի: *Կամի նախ քան զգիշերն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԽՏ — (ի, ից.) NBH 1 0017 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. πάθος passio, affectus Կիրք մարդոյ՝ ներքին եւ արտաքին. որ ինչ կրի ʼի մարդն ըստ հոգւոյ եւ ըստ մարմնոյ. շարժմունք սրտի. բերումն. ազդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»