ԱՆԳԱՄ

ԱՆԳԱՄ
(-) NBH 1-0124 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c մ. Որպէս թէ այն գամ. յայն ինչ եւ յայնչափ ինչ նուագի. հեղ, տարպա .... Տ. ԲԱԶՈՒՄ ԱՆԳԱՄ. ՄԻ ԱՆԳԱՄ. ՄԻՒՍ ԱՆԳԱՄ. ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ եւ այլն: ԱՅՆ ԱՆԳԱՄ. Յայնմ նուագի. ան անգամուն. ... *Այն անգամ եւս ոչ կարէին ʼի բուռն արկանել զՄերուժանն. Բուզ. ՟Դ. 35: ԱՅՍ ԱՆԳԱՄ. Յայսմ նուագի. աս հեղուս. ... *Ո՛չ է բարւոք խորհուրդն, զոր խորհեցաւ Աքիտոփէլ այս անգամ. ՟Բ. Թագ. ԺԷ. 7: ԱՆԳԱՄ ՄԻ. որ է իբր ռմկ. այս ինքն մի անգամ, կամ երբեմն: Երզն. մտթ. ՟Է. 20: Կամ իբր առ անգամ մի. մէյ մը. *Զի անգամ մի ʼի նեղութենէ զանձինս ապրեցուսցեն. Եղիշ. ՟Բ. (ա՛յլ ձ. առ անգամ մի): Անսովոր է ասել. *Յերրորդում անգամ. Նեղոս.: ԱՌ ԱՆԳԱՄ ՄԻ. τέως interim, interea Առ մի նուագ առաջիկայ. առ ժամս, առ ժամն. առ ժամայս. առ ետեղ. հիմակուց հիմա, ան ատեն, մէյմը. ... *Իւրաքանչիւր պատառատուն հանդերձիւն պատէր զսուրբսն առ անգամ մի. Ագաթ.: *Եւ այս չէր փոքր՝ առ անգամ մի հաւանեցուցանել զնոսա ... Առ անգամ մի անդրէն արձակէր զնոսա, զի այնչափ առ անգամ մի հաճեսցէ զնոսա: Առ անգամ մի զայն ուղղեա՛. Ոսկ. յհ. եւ Մտթ.: *Ո՛չ առ անգամ մի ունել զհաւատսն, եւ արագապէս ʼի բաց ուրանալ. Նանայ.: *Առ անգամ մի հանգիցո՛ւք ʼի հոգոց. Խոսր.: *Տեսե՞ր առ անգամ մի զհամբերութիւն եւ զհամարձակութիւն կնոջն. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 16: *Աղէ՛ դու առ անգամ հրովարտակ տո՛ւր. Եղիշ. ՟Գ: շ. ԱՆԳԱՄ. շ. Եւս. եւ. իսկ. գլխովին. ա՛յլ. ալ. ... δέ, καί (եւ բացասաբար οὑδέ, μηδέ ). quoque, etiam, et quidem; (neque) *Մինչեւ Բառնաբաս անգամ խոնարհեցաւ: Եւ հաց անգամ չժամանէին ուտել: Զի եւ թաղելոյ անգամ չէին բաւական կենդանիքն. Գաղ. ՟Բ. 13: Մրկ. ՟Զ. 31: Իմ. ԺԸ. 12: *Եւ ոչ սակաւուց անգամ հասանելի: Զոր եւ արժան անգամ ո՛չ է ընդ միտ ածել. Փիլ.: *Զի եւ մազ մի անգամ ոչ շարժեալ լինէր: Մինչեւ ʼի բազումն անգամ. Ագաթ.: *Մինչեւ զկեանս անգամ արհամարհել. Եզնիկ.: *Եւ ոչ ʼի միտս մեր անգամ. Եղիշ. ՟Գ: *Բանիւք անգամ լսել ոչ կարեմք. Փարպ.: *Եւ ոչ գերեզման անգամ զնա ընկալաւ. Յհ. կթ.: *Զայն եւ յերազի անգամ չտեսանես. Ոսկ. մտթ.: Գտանի եւ անսովոր կարծեցեալ շարադասութեամբ. *Մինչ զի անգամ եւ աղօթիւք զմահուն հայցեն հանգիստ: Բոլորովին իսկ անգամ եւ բանիւ երբէք չէ օրէն: Եւ անգամ զանուանս լսելոյ զչարին: Եւ առ հասարակ իսկ անգամ եւ զազգակիցս վարէին ʼի գերութիւն. Պիտ.: *Զոր անգամ եւ ոչ երբէք յիշեմք երբէք զմերն. Փարպ.: *Որ անգամ եւ հետք մի՛ երեւեսցին. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Դ: *Որ անգամ զհրեշտակս զարմացոյց. ՃՃ.: *Անգամ եւ ոչ զբերանդ կարիցես բանալ. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 12: *Անգամ իւրեանց ումեք ոչ ողորմէին: Մինչ անգամ եւ զէգսն կոտորեցին: Մինչ անգամ վասն կաշոյ միոջ. Բուզ. ՟Ե. 59: ՟Գ. 18. 20: մ. ԱՌ ԱՆԳԱՄ մ. Տ. ԱՆԳԱՄ: ԱՆԳԱՄ (2-1043) *Այրեաց զբազում իշխանս, որ յայլ անգամ գնալն նախատեալ էին զնա. Վրդն. պտմ.:

հայերեն բառարան (Armenian dictionary). 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "ԱՆԳԱՄ" в других словарях:

  • ՔԱՆԻՍ — ( ) NBH 2 0980 Chronological Sequence: 12c, 13c ՔԱՆԻ՞Ս ՔԱՆԻ՞ՑՍ. πόσον, σα; quantum, ta, quoties? Քանի՞ անգամ, ո՞րչափ եւս առաւել. քանի անգամ աւելի. *Յիշեսցո՛ւք, թէ զի՞նչ եւ քանի՛ս մեղաք նմա, եւ ʼի նմանէ քանի՛ս բարեգործեցաք. եւ սիրեսցո՛ւք զնա. Ոսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՔԱՆԻՑՍ — ( ) NBH 2 0980 Chronological Sequence: 12c, 13c ՔԱՆԻ՞Ս ՔԱՆԻ՞ՑՍ. πόσον, σα; quantum, ta, quoties? Քանի՞ անգամ, ո՞րչափ եւս առաւել. քանի անգամ աւելի. *Յիշեսցո՛ւք, թէ զի՞նչ եւ քանի՛ս մեղաք նմա, եւ ʼի նմանէ քանի՛ս բարեգործեցաք. եւ սիրեսցո՛ւք զնա. Ոսկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՈՒՄ — (բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um, πλεῖον, ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅՈԼՈՎ — (ի, ից.) NBH 2 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c ա. πολύς, πολλοί multus, numerosus, amplus, plerique, bona pars, multitudo πλεῖον, πλείονες plus, plurimus, plures, complures. Բազում. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԻՐՏ — (բրտի.) NBH 1 490 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c ա. Անհարթ եւ կարծր իբրեւ զբիր. ուղղաբերձ եւ անթեքելի որպէս զփայտ. պիրկ. ... *Գաւազանն Մովսեսի բրտացեալ՝ օձաձեւ կամակոր էր ... որ զբիրտ ցուպն ʼի շնչաւորութիւն կենդանացուցեալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿՐԿԻՆ — (կրկնոյ, ով. ʼի կրկնում.) NBH 1 1134 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. διπλόος, διπλοῦς, διπλάσιος , δισσός duplex, duplus, geminus. Երկպատիկ. երկրորդեալ. երկրորդ. երկեակ. զոյգ. որ ինչ դարձ առնէ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐԿՐՈՐԴ — (ի, աց կամ ից, աւ, իւ, օք իւք.) NBH 1 0702 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 12c ա. δεύτερος secundus, alter Զկնի առաջնոյն յաջորդն կամ յետինն. վերջինն յերկուց. միւսն. *Օր երկրորդ: Անուն գետոյն երկրորդի գեհովն:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՐՐՈՐԴ — (ի. աց, կամ ից.) NBH 1 0704 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 9c, 12c ա. τρίτος tertius Վերջինն յերից՝ յո՛ր եւ է կարգի. *Օր երրորդ: Գետն երրորդ: Յաւուրն երրորդի: Մինչեւ յերրորդ ազգ: Երրորդ մասն: Յասին երրորդում: Ի կառսն երրորդս. եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԵՕԹՆ — (թին, թնի, թան, թամբ կամ թիւ. թանք, թանց, թնից, թամբք. եօթեան, եանք, թեամբք.) NBH 1 0706 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c, 14c ա. ԵՕԹՆ ի ձեռ. գրի, ԵՒԹՆ, ԵԱՒԹՆ, ԻՒԹՆ (որպէս եւ ածանցմունք իւր.) ἐπτά septem Միջինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇԱՏ — (ի, ից.) NBH 2 0466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 13c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um ἰκανός sufficiens, satis πλεῖστος plurimus. Բազում. յոլով. յոգն. եւ Յորդ. առատ. բաւական. յագեցուցիչ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»